Avís Legal

Avís Legal


El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.


Dades identificatives:

 • Razón social: J&C Mera,S.L.
 • Nombre comercial: MERA
 • Domicilio Social: Camí de Fornells, 18 17459 Campllong (Girona)
 • NIF: B17517467
 • Teléfono: +34 972 110 995
 • Correo electrónico: mera@mera.es
 • Página web: https://www.mera.es

Exempció de responsabilitat

El prestador es desentèn de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti als tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del disposat a l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en aquest cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Els serveis d'Internet necessaris per a l'accés al present lloc web, així com l'equipament necessari, són responsabilitat exclusiva de l'Usuari en quant als costos, disponibilitat i seguretat de la connexió.


Propietat Intel·lectual i industrial

J&C Mera,S.L. per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels llocs de la seva propietat, així com dels elements continguts en els mateixos (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicable la normativa espanyola i europea en aquest camp, així com els tractats internacionals subscrits per Espanya o la Unió Europea.

J&C Mera,S.L. es reserva tots els drets (© Copyright) en virtut del disposat en les lleis de propietat intel·lectual, independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats. Per això la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part d'aquesta entitat. Qualsevol ús no autoritzat serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

En el supòsit que l'Usuari, de forma voluntària i lliure, aporti o integri continguts en la plataforma, aquests continguts aportats han de ser de la seva propietat, ja sigui per creació pròpia o com a cessionari, d'ús lliure (domini públic) o que l'autor permeti d'alguna forma la seva compartició. Tots els continguts que integri l'Usuari, passaran a ser en exclusiva propietat de J&C Mera,S.L.. A tal efecte, l'Usuari cedeix a J&C Mera,S.L. en exclusiva, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d'explotació sobre els continguts aportats necessaris per a que J&C Mera,S.L. pugui procedir a l'explotació més àmplia dels mateixos, a tot el món, per qualsevol modalitat d'explotació existent en l'actualitat i pel màxim termini de temps permès en les normes nacionals i internacionals sobre Propietat Intel·lectual.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic mera@mera.es


Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser verídica. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a J&C Mera,S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers


Menors d'edat

Pel que fa a l'ús dels serveis d'aquest lloc web, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a la seva càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors, correspon als pares, tutors o representants legals. Aquests hauran d'establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i blocs, que permetin limitar els continguts disponibles.


Obligació de fer un ús correcte del Web.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquests efectes, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol enunciatiu, però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol mena de material que:

 • (a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrant, difamatories, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i l'ordre públic;
 • (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • (d) sigui contrària al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • (e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers proveïdors;
 • (f) contingui algun virus (troians, worms, backdoors, zombies, hijackers...) que perjudiqui el funcionament dels sistemes;
 • (g) I que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

En cas d'incompliment de la Llei o alguna de les condicions recollides en aquest Avís Legal i/o Política de privadesa, l'Usuari respondrà per danys i perjudicis que es causin a J&C Mera,S.L. o a tercers proveïdors.


Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.

Idioma de redacció: Català
Idioma disponible: Català
Darrera actualització: 02/01/2024